Els nostres serveis

Per contribuir a l’assoliment dels nostres objectius fundacionals, la Fundació Vincle disposa d’un ampli catàleg de serveis que pretén donar resposta a actuacions concretes i facilitar també els objectius dels àmbits de treball.

La nostra llarga experiència en l’assoliment de resultats, la qualitat i formació dels nostres professionals avalen la garantia dels nostres serveis.

En el nostre catàleg de serveis disposem de:


Consultoria/Assessoria

La Fundació Vincle ofereix la possibilitat d’assessorar les administracions públiques, les empreses i les organitzacions de la societat civil en les iniciatives que puguin posar un especial èmfasi en l’àmbit de la cultura, la diversitat, la immigració i la llengua.

Es tracta d’un servei global que parteix de l’anàlisi de la situació i que es concreta en una proposta de pla d’actuació que fixa uns indicadors clars i mesurables (auditoria). Si escau, també ens encarreguem de fer el seguiment de l’execució.

Assessoria legal i jurídica

Donem un servei d’assessoria legal i jurídica i de consultoria a les empreses i entitats en l’aplicació de les novetats legislatives que puguin tenir una repercussió en l’àmbit lingüístic.

Posem a disposició d’aquestes empreses un expert jurista.

Assessoria sobre les noves exigències del Codi de Consum

Auditoria del grau d’acompliment de l’empresa o l’entitat respecte a les noves exigències del Codi de Consum, Llei 22/2010. Proposta de mesures correctores i pla d’actuació per complir amb la normativa del nou text legal.

Assessorament en unes bones pràctiques a l’empresa en els usos lingüístics i els entorns multilingües

Elaboració d’un Manual de Bones Pràctiques en els usos lingüístics i/o xerrades formatives i informatives a empresaris, directius i comandaments intermedis on es tractarien els temes següents:

 • Atenció oral i escrita: atenció oral al client, tant presencial com telefònica, i atenció escrita, tant per correspondència com per correu electrònic.
 • Publicitat: a la via pública, mitjans de comunicació escrits, mitjans radiofònics, televisions, webs, publicitat a la bústia...
 • Catàlegs, fullets de distribució i altres productes de promoció i d’invitació a comprar.
 • Etiquetatge, instruccions, manuals d’ús, garanties i embalatges dels productes.
 • Retolació i cartelleria: rètols i cartells en els establiments oberts al públic, rètols de seccions, senyalitzacions, cartells d’ofertes, rètols de preu i informació del producte en exposició, taulells d’anuncis, horaris...
 • Megafonia.
 • Webs.
 • Contractes, factures, precontractes, condicions generals, resguards de dipòsit, rebuts, pressupostos i altres documents semblants.
 • Llistes de preus exposats i cartes i menús en bars i establiments de restauració.
 • El paisatge lingüístic davant del client: ús de la llengua en les sales d’espera, llocs d’atenció al públic, màquines expenedores, música ambiental...
 • Altres àmbits de relació amb el consumidor: tiquets de compra, bosses de compra, marxandatge i material promocional, fulls de reclamacions i de suggeriments, enquestes, formularis i àmbits diversos.
 • L’ús del català en les relacions internes de l’empresa i en les relacions amb altres grups d’interès.

Servei de posicionament online i xarxes socials

 • Estratègies de posicionament orgànic (SEO) i de pagament (SEM) per marques, productes i serveis en entorns multilingües.
 • Community management multilingüe.
 • Analítica web en entorns de cerca en diferents llengües.

Suport a l’exportació

Assessorament en els usos lingüístics a la UE o altres zones multilingües.

Auditoria

Recopilació i avaluació a través d’indicadors objectius del grau d’acompliment de la normativa vigent en matèria lingüística de l’organització i de les bones pràctiques lingüístiques implementades a l’empresa. El resultat serà un informe amb una diagnosi de la situació actual i la proposta d’accions de millora si s’escau.

[torna a l'inici]

Formació

Oferim formació en temes d’actituds, gestió lingüística, usos i marc legal en diferents àmbits com són l’empresa, el comerç, l’administració pública, els agents educatius, serveis d’acollida, etc.

Tallers formatius de capacitació en la millora del procés d’atenció al client en un entorn multilingüe

Taller formatiu per una millora en la gestió dels processos d’atenció al client que inclogui una gestió lingüística més inclusiva, que tingui en compte la normativa vigent i que visualitzi la marca de l’empresa com una marca respectuosa amb els drets lingüístics de tots els seus clients.

Donarem eines i formarem els treballadors per a una excel·lent gestió de la diversitat lingüística en el procés d’atenció al consumidor.

Capacitarem el treballador per gestionar situacions conflictives derivades de treballar en un entorn de diversitat lingüística.

En l'àmbit d’empresa es millora la qualitat del servei prestat, s’obté un client més satisfet, l’empresa és més responsable amb l’entorn més local de la societat i s’aconsegueix l’excel·lència empresarial.

Aquesta formació es fa mitjançant un joc de rol, on es treballen situacions conflictives que poden aparèixer en el dia a dia en el lloc de treball i junts s’arriba a unes conclusions que porten a una conducta i uns hàbits més sostenibles i integradors.

Formació sobre les noves exigències del Codi de Consum

Sessió formativa sobre les novetats en matèria del nou Codi de Consum dirigida a gerents, directors generals, responsables jurídics de les empreses.

Formació sobre com utilitzar unes bones pràctiques a l’empresa en els usos multilingües

Xerrada formativa a empresaris, directius i comandaments intermedis on es tractarien els temes següents:

 • Atenció oral i escrita: atenció oral al client, tant presencial com telefònica, i atenció escrita, tant per correspondència com per correu electrònic.
 • Publicitat: a la via pública, mitjans de comunicació escrits, mitjans radiofònics, televisions, webs, publicitat a la bústia...
 • Catàlegs, fullets de distribució i altres productes de promoció i d’invitació a comprar.
 • Etiquetatge, instruccions, manuals d’ús, garanties i embalatges dels productes.
 • Retolació i cartelleria: rètols i cartells en els establiments oberts al públic, rètols de seccions, senyalitzacions, cartells d’ofertes, rètols de preu i informació del producte en exposició, taulells d’anuncis, horaris...
 • Megafonia.
 • Webs.
 • Contractes, factures, precontractes, condicions generals, resguards de dipòsit, rebuts, pressupostos i altres documents semblants.
 • Llistes de preus exposats i cartes i menús en bars i establiments de restauració.
 • El paisatge lingüístic davant del client: ús de la llengua en les sales d’espera, llocs d’atenció al públic, màquines expenedores, música ambiental...
 • Altres àmbits de relació amb el consumidor: tiquets de compra, bosses de compra, marxandatge i material promocional, fulls de reclamacions i de suggeriments, enquestes, formularis i àmbits diversos.
 • L’ús del català en les relacions internes de l’empresa i en les relacions amb altres grups d’interès.

[torna a l'inici]

Gestió de la diversitat

Un dels punts forts de treball de la Fundació és gestionar la diversitat i contribuir a la integració i cohesió de la nostra societat a través de l’acollida lingüística. En aquest sentit oferim:

 • Assessorament en temes d’acollida lingüística, tant a les administracions públiques com a les empreses privades, per elaborar plans i polítiques d’actuació.
 • Elaboració de material específic per a les administracions i empreses (guies, protocols, fullets...).
 • Formació al personal de serveis d’acollida.
 • Formació al personal de recursos humans sobre la gestió de la diversitat a l’empresa.

[torna a l'inici]

Estudis

Elaborem estudis sobre l’ús i la presència del català per encàrrec. Ja n’hem fet en l’àmbit de l’acollida lingüística als col·lectius d’immigrants, el món empresarial, cinema, retolació, toponímia, etc.

[torna a l'inici]

Elaboració de publicacions i de material per encàrrec

De la mateixa manera que ho fem amb l’elaboració d’estudis, editem material de difusió i sensibilització en temes de llengua catalana.

[torna a l'inici]

Xerrades, conferències i tallers

Oferim la nostra participació en conferències i xerrades. La nostra experiència i llarg bagatge en qüestions de llengua avalen el nostre discurs i la nostra pedagogia.

[torna a l'inici]

Correccions de documents

Els serveis de correcció que oferim són:

 • Correcció ortogràfica.
 • Correcció morfosintàctica i semàntica, sense oblidar tots els aspectes gramaticals.
 • Correcció estilística i formal, adaptada als registres i tipus de textos corresponents.

[torna a l'inici]

Queixes i consultes lingüístiques

Disposem d’un servei de queixes i consultes gratuït per a tothom que hi estigui interessat.

[torna a l'inici]

Altres serveis

Venda de litografies i cartells d’artistes catalans com Joan Brossa, Jordi Alcaraz, Tàpies, Guinovart o Perejaume que han cedit a la Fundació per poder donar solidesa al nostre projecte.

[torna a l'inici]