Àmbits de treball

Món socioeconònic

A la Fundació Vincle creiem que la llengua és un factor de la responsabilitat social corporativa per part de les empreses i de consum responsable per part del consumidor.

En aquest sentit treballem per:

 • Ajudar i assessorar en l'increment de la presència de la llengua catalana en àmbits diversos del món empresarial.
 • Vetllar perquè les empreses compleixin la normativa vigent en matèria lingüística.

Les actuacions recollides dins del programa es concreten en:

 • Elaboració i edició de material divulgatiu dirigit a les empreses sobre bones pràctiques i responsabilitat social associades a l’ús de la llengua catalana.
 • Elaboració d’auditories sobre l’estat de la llengua catalana a l’empresa. Aquesta auditoria comprèn una anàlisi de la situació que es concreta en una proposta de pla d’actuació que fixa uns indicadors clars i mesurables. Si escau, també ens encarreguem de fer el seguiment de l’execució.
 • Realització de tallers de sensibilització i hàbits lingüístics per a treballadors que realitzen atenció al públic, ja sigui cara a cara o telefònica.
 • Realització, actualització i presentació pública d’estudis sobre l’ús del català a les empreses de sectors diversos.
 • Elaboració i divulgació de material de sensibilització vers el consum responsable.
 • Elaboració i presentació de propostes de legislació que permetin avançar en la normalització lingüística del sector socioeconòmic.

[torna a l'inici]

Acollida lingüística

L’arribada de nova població és una gran oportunitat per a la llengua i la cultura catalanes. Des de la Fundació Vincle hem constatat que tant la llengua com la cultura catalana continuen desenvolupant el paper cohesiu, de promoció i participació social que històricament les ha caracteritzat.

En aquest sentit pretenem:

 • Facilitar el procés d’inclusió de les persones immigrades a la societat catalana, mitjançant l’adopció del català.
 • Fer del català la llengua comuna de la vida pública, en el context d’una societat multilingüe que percebi la diversitat com un factor d’enriquiment.
 • Promoure l’intercanvi intercultural i fomentar la participació social de les persones nouvingudes mitjançant l’adopció de la llengua catalana.
 • Responsabilitzar la societat d’acollida en les tasques d’acolliment lingüístic en el sentit de fomentar l’ús del català en la relació amb les persones nouvingudes.
 • Facilitar l’acolliment lingüístic en els àmbits de l’educació i del treball, i promoure la inclusió en l’acolliment lingüístic en els programes i polítiques de les empreses i administracions públiques.

Les actuacions recollides dins del programa s’estructuren en línies de treball en les àrees de:

 • Nova ciutadania: facilitar la inclusió social dels nous catalans mitjançant la llengua catalana.
 • Societat d’acollida: responsabilitzar la societat d’acollida en les tasques d’acolliment.
 • Educació: facilitar l’adopció del català en els àmbits de l’educació formal, no formal i informal.
 • Administració pública: establir col·laboracions amb les diferents administracions públiques per tal de promoure l’acollida lingüística en llurs programes, actuacions i polítiques.
 • Treball: fomentar l’adopció del català dels treballadors i treballadores d’origen estranger.

Aquestes actuacions es realitzen amb activitats com ara:

 • Elaboració d’estudis i informes.
 • Elaboració de publicacions, material i guies.
 • Treball en xarxa amb entitats d’immigrants.
 • Desenvolupar i executar programes de formació per al personal de l’administració que treballa en la gestió de la immigració.
 • Desenvolupar i executar programes de formació per als usuaris dels serveis d’acollida.
 • Desenvolupament del programa del Voluntariat per la llengua (o Voluntariat lingüístic).

[torna a l'inici]

Cultura i món audiovisual

A la Fundació Vincle creiem que l’accés a la cultura en la llengua que ens és pròpia és cabdal per a la completa realització de la persona.

En aquest sentit treballem per:

 • Fomentar i incrementar la presència de la llengua catalana en els diferents camps de la cultura.
 • Crear eines de divulgació de la cultura catalana.

Les actuacions recollides dins del programa es concreten en:

 • Donar suport i difusió a iniciatives que promoguin la llengua i cultura catalanes.
 • Difusió de les litografies i cartells d’artistes catalans per reivindicar de manera moderna i positiva la llengua catalana.

[torna a l'inici]

Sensibilització per a l’ús social de la llengua catalana

A la Fundació Vincle creiem que cal estimular els processos reflexius vers l’adopció d’actituds lingüístiques de la població en general.

En aquest sentit pretenem:

 • Sensibilitzar la població del nostre país pel que fa a la importància de l’ús social de la llengua catalana com a llengua de prestigi, d’acollida, de cohesió social i universal.
 • Incidir de manera indirecta a favor de l’ús del català en els agents socials, com ara les empreses, el món audiovisual, el transport, les universitats, les entitats responsables de l’acollida de nouvinguts, l’ensenyament no reglat, la justícia i les administracions de l’Estat, i incidir directament en les persones mitjançant missatges positius que denotin la llengua catalana com a factor flexible, dúctil i cohesionador.
 • Incidir en els debats públics sobre l’estat del català i el seu ús social des d’una perspectiva del català com a factor de cohesió que vertebra la societat catalana, per contrarestar aquelles visions tendents a subratllar-ne elements de crispació, conflicte i confrontació.

Les actuacions recollides dins del programa es concreten en:

 • Elaboració d’estudis i informes.
 • Elaboració de publicacions, material i guies de sensibilització.
 • Organització de jornades de formació i execució de xerrades relatives a actituds lingüístiques positives per a la llengua catalana, que tendeixin a evitar el conflicte.
 • Participació en cicles, debats i grups de treball.

[torna a l'inici]